Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai

Upload: NguyenVanTuyen.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 521|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục chương i. cơ sở khoa học của vấn đề tạo động lực trong lao động của một công ty…… 1) bản chất của tạo động lực trong lao động…… 1.1 – nhu cầu về vật chất và tinh thần cho người lao động……… 1.2 – mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích…….5 2) các hình thức tạo động lực vật chất, tinh thần chủ yếu

MỤC LỤC

Chương I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG CỦA MỘT CÔNG TY……

1) Bản chất của tạo động lực trong lao động……

1.1 – Nhu cầu về vật chất và tinh thần cho người lao động………

1.2 – Mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích…….5

2) Các hình thức tạo động lực vật chất, tinh thần chủ yếu cho người lao động trong sản xuất

3) Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực trong lao động của một Công ty…

4) Sự cần thiết phải tạo động lực trong lao động của một Công ty…………….8

4.1 – Quan điểm của đảng ủy và lãnh đạo Công ty đối với vấn đề tạo động lực trong lao động…

4.2 – Những thuận lợi khó khăn và thách thức đang đặt ra đối với vấn đề tạo động lực ở Công ty ĐLHM……

Chương II. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀNG MAI.

1– Sự hình thành và phát triển của công ty Điện lực Hoàng Mai…………….….10

1.1 – Thực trạng quản lý nguồn nhân lực Tại Công ty Điện lực Hoàng Mai

1.1.2 Hệ thống chức danh công việc……

1.1.3 Tuyển chọn, tuyển mộ lao động…………

1.1.4 Phân công lao động………

1.1.5 Phân công lao động theo mức độ phức tạp công việc……

1.2 Hiệp tác lao động……2

1.3 Cải thiện lao động……………

1.4 Đào tạo, đào tạo lại và phát triển nguồn nhân lực……

1.5 Tạo động lực trong lao động……3

2 Một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua…………………....24

3 Những đặc điểm chủ yếu ở Công ty Điện lực Hoàng Mai ảnh hưởng đến tạo động lực vật chất, tinh thần trong lao động……

3.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty……………

3.2 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc công ty quản lý……………

3.3 Đặc điểm về lao động và tổ chức lao động…………

4 Phân tích thực trạng tạo động lực vật chất tinh thần cho người lao động ở công ty……

4.1 Thực trạng trả lương……

4.2 Quy chế trả lương hiện hành và cách xây dựng quy chế trả lương……….…34

4.3 Quỹ tiền lương kế hoạch…………

4.3.1 Sử dụng quỹ tiền lương kế hoạch………

4.3.2 Tiền lương trả hàng tháng………

4.3.3 Tiền lương hoàn thành nhiệm vụ quý………

4.3.4 Đối với các đơn vị……………4

4.3.5 Đối với cá nhân CBCNV…………

4.3.6 Một số chế độ lương khác

4.4 Thực trạng trả thưởng trong lương ở công ty Điện Lực Hoàng Mai…………46

4.5 Thực trạng phân công và bố trí lao động………

4.6 Thực trạng định mức công việc, phân tích và đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Điện lực Hoàng Mai…

4.7 Thực trạng tổ chức thi đua khen thưởng ở Công ty…………………………...52

4.8 Thực trạng thực hiện chế độ trợ cấp cho người lao động…………………….54

4.9 Thực trạng thực hiện công tác bảo hộ lao động tại Công ty…..……………..55

4.10 Thực trạng thực hiện các biện pháp xây dựng bầu không khí tâm lý lao động tốt đẹp…

Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀNG MAI.

1- Phương hướng tạo động lực cho người lao động ở công ty Điện lực Hoàng Mai…

2- Một số biện pháp cụ thể tạo động lực cho người lao động ở công ty Điện lực Hoàng Mai……

2.1 Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi xã hội và coi đây là đòn bẩy kinh tế, kích thích vật chất, tinh thần mạnh mẽ cho người lao động…

2.2 Tuyển dụng và cân nhắc đề bạt, tổ chức thi nâng bậc, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn cho người lao động……

2.3 Hoàn thiện công tác bảo hộ lao động ở Công ty………

2.4 Thực hiện tốt việc phân công, bố trí, sử dụng lao động hợp lý tạo động lực về tinh thần cho người lao động…

Kết luận…………

Bản tự nhận xét quá trình thực tập………

Nhận xét của Công ty Điện lực Hoàng Mai………

Tài liệu tham khảo.......

Mục lục

[Ẩn quảng cáo]