Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)

Cấp:Đại học|Lượt xem:858|Tải về:0|Số trang:43 | Ngày upload:28/01/2013

mục lục lời mở đầu 1 i. tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) 2 1.1. tổng quan về oda 2 1.1.1. khái niệm về oda 2 1.1.2. đă

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.