Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ vững mạnh trong trường THCS(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Cấp:Đại học|Lượt xem:2508|Tải về:4|Số trang:9 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]phần i : đặt vấn đề phần ii : qui trình ,giải pháp phần iii : kết quả phần iv : bài học kinh nghiệm i. đặt vấn đề : trường trung học cơ sở

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.