Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:6282|Tải về:12|Số trang:12 | Ngày upload:16/04/2012

một sè vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế i. vài nét về các công ty xuyên quốc gia chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.