Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một vài kinh nghiệm về việc lôg ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử( Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1804|Tải về:2|Số trang:13 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]i.lí do chọn đề tài: bác để tình thương cho chúng con một đời thanh bạch, chẳng vàng son mong manh áo vải hồn muôn trượng hơn tượng đồng p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.