Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại TT.TT-TV trường ĐHSPHN

Cấp:Đại học|Lượt xem:1805|Tải về:10|Số trang:42 | Ngày upload:19/03/2012

lời nói đầu ngày nay, thông tin đã trở thành một khái niệm cơ bản, và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự vận động, phát triển của xã hội loài người, con

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.