Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao hiệu qủa hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:5447|Tải về:31|Số trang:60 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của khoá luận xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị hành chính cơ sở, là cấp gần dân nhất và là nơi diễn ra mọi hoạt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.