/ 60

Nâng cao hiệu qủa hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Upload: NguyenThiNhaNhi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 5415|Tải về: 31|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của khoá luận xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị hành chính cơ sở, là cấp gần dân nhất và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của các tầng lớp nhân dân. uỷ ban nhân dân (ubnd) cấp xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, là cầu nối chuyển tải và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với quảng đại quần chúng nhân dân. ubnd cấp xã thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền;...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.