Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện của tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:274|Tải về:0|Số trang:109 | Ngày upload:16/07/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công cuộc đổi mới đất nước do đảng khởi xướng và lãnh đạo đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.