Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu các hình thái lâm sàng của chấn thương tầng giữa khối mặt và đánh giá kết quả xử trí với phương pháp KHX bằng nẹp vít

Cấp:Đại học|Lượt xem:1150|Tải về:10|Số trang:83 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề trong một vài năm gần đây, cùng với sự phát triển xã hội, việc gia tăng các phương tiện giao thông làm gia tăng các tai nạn trong đó chấn thương hàm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.