Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên ảnh 2d

Cấp:Đại học|Lượt xem:954|Tải về:5|Số trang:42 | Ngày upload:11/08/2012

tóm tắt bài toàn nhận dạng cảm xúc đã bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 1970 nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. hiện nay vấn đế này vẫn đang được

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.