Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn Procter & Gamble (P&G)

Cấp:Đại học|Lượt xem:621|Tải về:2|Số trang:64 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục[url="/#_toc252400577"]lời mở đầu 3[url="/#_toc252400578"]i/ sơ lược về công ty đa quốc gia 4[url="/#_toc252400579"]1. khái niệm: 4[url="/#_toc25240058

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.