Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh Still ở người lớn

Cấp:Đại học|Lượt xem:729|Tải về:2|Số trang:74 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề          bệnh still ở người lớn (adult onset still’s disease –aosd) là mét bệnh viêm hệ thèng chưa rơ nguyên nhân, là mét trong những bệnh khíp hiế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.