Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học của cây lá ngón Gelsemium elegans Benth., Loganiaceae

Cấp:Đại học|Lượt xem:245|Tải về:0|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục trang đặt vấn đề-------------------------------

MỤC LỤC

Trang

Đặt vấn đề----------------------------------------------------------------- 1

Phần I.Tổng quan ------------------------------------------------------- 2

1.1. Đặc điểm thực vật --------------------------------------------------- 2

1.2. Thành phần hoá học------------------------------------------------- 2

1.3. Độc tính và tác dụng sinh học-------------------------------------- 4

Phần II. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu---------------- 5

2.1. Nguyên liệu ---------------------------------------------------------- 5

2.2. Phương pháp nghiên cứu-------------------------------------------- 5

Phần III. Thực nghiệm và kết quả ----------------------------------- 7

3.1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật-------------------------------------- 7

3.1.1. Đặc điểm hình thái cây lá ngón ---------------------------------

3.1.2. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu của rễ, thân, lá--------------------

3.1.3. Mô tả đặc điểm bột rễ, thân, lá của cây Lá ngón--------------

3.2. Nghiên cứu thành phần hoá học -----------------------------------

3.2.1. Định tính các nhóm chất bằng phản ứng hoá học -------------

3.2.2. Định tính bằng sắc ký lớp mỏng---------------------------------

3.2.3. Định lượng Alcaloid toàn phần ---------------------------------

3.2.4. Chiết xuất và phân lập Alcaloid --------------------------------

Phần IV. Kết luận và đề nghị-----------------------------------------

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Tag: đặc điểm thực vật học, nghiên cứu thực vật học, thành phần hoá học của mật ong, thành phần hoá học của bia, thành phần hoá học của dứa, thành phần hoá học của dầu mỡ, nghiên cứu thực vật, đặc điểm của cây dứa, thành phần hoá học, nghiên cứu đặc điểm đối tượng,