Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học của cây lá ngón Gelsemium elegans Benth., Loganiaceae

Upload: HacknNho.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 321|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục trang đặt vấn đề----------------------------------------------------------------- 1 phần i.tổng quan ------------------------------------------------------- 2 1.1. đặc điểm thực vật -

MỤC LỤC

Trang

Đặt vấn đề----------------------------------------------------------------- 1

Phần I.Tổng quan ------------------------------------------------------- 2

1.1. Đặc điểm thực vật --------------------------------------------------- 2

1.2. Thành phần hoá học------------------------------------------------- 2

1.3. Độc tính và tác dụng sinh học-------------------------------------- 4

Phần II. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu---------------- 5

2.1. Nguyên liệu ---------------------------------------------------------- 5

2.2. Phương pháp nghiên cứu-------------------------------------------- 5

Phần III. Thực nghiệm và kết quả ----------------------------------- 7

3.1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật-------------------------------------- 7

3.1.1. Đặc điểm hình thái cây lá ngón ---------------------------------

3.1.2. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu của rễ, thân, lá--------------------

3.1.3. Mô tả đặc điểm bột rễ, thân, lá của cây Lá ngón--------------

3.2. Nghiên cứu thành phần hoá học -----------------------------------

3.2.1. Định tính các nhóm chất bằng phản ứng hoá học -------------

3.2.2. Định tính bằng sắc ký lớp mỏng---------------------------------

3.2.3. Định lượng Alcaloid toàn phần ---------------------------------

3.2.4. Chiết xuất và phân lập Alcaloid --------------------------------

Phần IV. Kết luận và đề nghị-----------------------------------------

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

[Ẩn quảng cáo]