Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu tần số đáp ứng thất ở bệnh nhân rung nhĩ bằng phương pháp ghi điện tâm đồ liên tục 24 giờ

Cấp:Đại học|Lượt xem:646|Tải về:2|Số trang:72 | Ngày upload:03/03/2012

đặt vấn đề rung nhĩ là một rối loạn nhịp trên thất đặc trưng bởi sự mất đồng bộ về điện học và cơ học trong hoạt động của tâm nhĩ [17,18]. rung nhĩ là một trong

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.