/ 123

Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Máy Tính

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1316|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 9 phần i: lý thuyết về mạng máy tính 10 chương 1: tổng quan về mạng máy tính 10 1: giới thiệu mạng máy tính 10 1.1 . giới thiệu chung. 10 1.2. khái niệm về mạng 10 2. phân loại mạng. 11 2.1. phân loại mạng theo khoảng cách địa lý 11 2.1.1 mạng cục bộ - lan (local area network) 11 2.1.2. mạng đô thị - man (metropolitan area network) 12 2.1.3: mạng diện rộng -wan (wide area network) 12 2.1.4: mạng toàn cầu - gan (global area network ): 13 2.2. phân loại mạng theo kỹ thuật chuyển mạch 13 2.2.1 mạng chuyển mạch kênh 13 2.2.2 mạng chuyển mạch thông báo 14 2.2.3 mạng chuyển mạch gói 14 2.3. phân loại theo kiến trúc mạng3 15 2.3.1. theo topology 16 2.3.1.1 kiểu điểm - điểm (point-to-point) 16 2.3.1.2 kiểu quảng bá (point-to-multipoint hoặc broadcast) 16 2.3.1.3 dạng sao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.