Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu việc thực thi các công cụ xúc tiến hỗn hợp tại công ty Greentours

Cấp:Đại học|Lượt xem:72|Tải về:0|Số trang:107 | Ngày upload:26/03/2014

Chuyên mục: | Trường:

Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương:. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về marketing và chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.