/ 69

Nghiên cứu xây dựng hệ thống mạng LAN trong Công ty VPS

Upload: DuCamXuc.dokovn|Ngày: 11/06/2013|Lượt xem: 743|Tải về: 9|Cấp: Đại học

Nghiên cứu xây dựng hệ thống mạng LAN trong Công ty VPS GVHD: Th.S. Lưu Minh Tuấn SVTH: Đỗ Anh Tuấn MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU -------------------------------------------------------------------------------- 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ----------------------------------------------- 2 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VPS -------------------------------------------------- 2 1.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của công ty VPS ------------------------------- 2 1.1.2. Mô hình tổ chức lao động ----------------------------------------------------- 3 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ----------------------------------------------------------- 4 1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm --------------------------------------- 5 1.2. PHÁT BIỂU ĐỀ TÀI ----------------------------------------------------------------- 8 1.2.1. Giới thiệu ------------------------------------------------------------------------- 8 1.2.2. Phạm vi --------------------------------------------------------------------------- 8 1.2.3

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.