/ 13

nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bàI học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của đảng và hồ chủ tịch

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 2644|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài : nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của đảng và hồ chủ tịch mục lục tiểu mục nội dung tiểu mục trang lời nói đầu 2 a nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm cách mạng thang 8 năm 1945 3 i nguyên nhân thắng lợi 3 ii ý nghĩa lịch sử 5 iii bài học kinh nghiệm 6 iv sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của đảng và chủ tịch hố chí minh 7 b kết luận 9 thư mục tài liệu tham khảo 10 lời nói đầu lịch sử đảng ta như bác hồ khẳng định là một pho lịch sử bằng vàng.việc nghiên cứu và học tập lịch sử đảng có hệ thống và sâu sắc cũng góp phần làm sáng tỏ kho tàng quý báu đó,đồng thời...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.