Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương

Cấp:Đại học|Lượt xem:1471|Tải về:5|Số trang:51 | Ngày upload:29/01/2012

mục lục trang 2 phần mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.