Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản

Cấp:Đại học|Lượt xem:1046|Tải về:0|Số trang:96 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề tài " nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản " nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.