Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

nguyên tắc tập trung dân chủ

Cấp:Đại học|Lượt xem:664|Tải về:4|Số trang:9 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

tập trung là một thuộc tính quản lý quan trọng của bất kỳ nhà nước nào, song nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và nhà nước ta nói riêng không áp dụng sự tập t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.