/ 95

Nhân cách đạo đức, tầm quan trọng của việc xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên hiện nay

Upload: PhuocThang.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1357|Tải về: 16|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đảng ta khẳng định: "phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]