Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nhân cách đạo đức, tầm quan trọng của việc xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên hiện nay

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:1111|Tải về:10|Số trang:95 | Ngày upload:04/03/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đảng ta khẳng định: "phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp côn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.