/ 2

nhận thức là gì

Upload: SuongMai.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 5756|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời nói đầu ------***------ về vấn đề nhận thức và thực tiễn chủ tịch hồ chí minh đã từng nói: phải có nhận thức đúng thì mới có hành động đúng.qua đó để thấy rằng giữa nhận thức và thực tiễn luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.nói cách khác giữa chúng có mối quan hệ biện chứng. vò vên (r)ò nhën thøc vµ thùc tiôn chñ tþch hå chý minh (r)* tõng nãi: ph¶i cã nhën thøc (r)óng th× míi cã hµnh (r)éng (r)óng.qua (r)ã (r)ó thêy r"ng gi÷a nhën thøc vµ thùc tiôn lu"n cã mèi quan hö mët thiõt víi nhau.nãi c¸ch kh¸c gi÷a chóng cã mèi quan hö biön chøng. lịch sử đã để lại rất nhiều bài học chứng minh được rằng. khi chóng ta có nhận thức mà cụ thể là suy đoán và đưa ra được những quyết sách phù hợp thì ắt sẽ có thắng lợi trên thực tiễn.một ví...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.