Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng là một vấn đề rộng lớn vì CNXH là tất cả các quan hệ xã hội

Cấp:Đại học|Lượt xem:5609|Tải về:12|Số trang:32 | Ngày upload:03/03/2012

a. giới thiệu đề tài hiện nay nước ta đang trong thời kì quá độ lên cnxh, đây là một thời kì tất yếu trong quá trình tiến lên cnxh của các nước xhcn nói chung t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.