Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

Upload: TranThienTri.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 736|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 nội dung chính i_nội dung kinh tế của thời kì quá độ lên cnxh bỏ qua chế độ tbcn ở việt nam 2 ii_tất yếu khách quan của tkqđ lên cnxh bỏ qua chế độ tbcn ở việt na

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Nội dung chính

I_Nội dung kinh tế của thời kì quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam 2

II_Tất yếu khách quan của TKQĐ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. 3

1-Tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ lên CNXH ởViệt Nam. 3

2-Những khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. 5

III_Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 6

. 1-Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 7

2-Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng XHCN. 8

3- Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 9

IV_NHững kết quả đã đạt được sau 20 năm đổi mới từ 1986 đến nay ở việt nam 9

1-Giai doạn 1986-1990: Giai đoạn đầu đổi mới 9

2-Giai đoạn 1991-1996:đổi mới đạt kết quả quan trọng 10

3-Giai đoạn từ 1996 đến nay:tiếp tục tăng cường đổi mới. 11

Kết luận 14

Các tài liệu tham khảo 1

[Ẩn quảng cáo]