Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

Cấp:Đại học|Lượt xem:507|Tải về:1|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

mục lục lời mở đầu 1 nội dung chính i_nội d

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Nội dung chính

I_Nội dung kinh tế của thời kì quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam 2

II_Tất yếu khách quan của TKQĐ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. 3

1-Tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ lên CNXH ởViệt Nam. 3

2-Những khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. 5

III_Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 6

. 1-Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 7

2-Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng XHCN. 8

3- Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 9

IV_NHững kết quả đã đạt được sau 20 năm đổi mới từ 1986 đến nay ở việt nam 9

1-Giai doạn 1986-1990: Giai đoạn đầu đổi mới 9

2-Giai đoạn 1991-1996:đổi mới đạt kết quả quan trọng 10

3-Giai đoạn từ 1996 đến nay:tiếp tục tăng cường đổi mới. 11

Kết luận 14

Các tài liệu tham khảo 1

Tag: thời kỳ quá độ lên cnxh, quá độ lên cnxh, thời kỳ quá độ, nhiệm vụ kinh tế, kinh tế cơ bản, kinh tế lượng cơ bản, chu kỳ kinh tế, quan niệm quá độ lên chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thời gian trong quá khứ,