/ 10

Những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Upload: CuongTran.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1053|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

1.1. “tư tưởng hồ chí minh” là gì ? 1.2. “tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc” là gì ?ii. những cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc1. cơ sở lí luận1.1. quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng2. cơ sở thực tiễn 2.1 nền tảng văn hóa viêt nam : truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc việt nam2.2. tổng kết những kinh nghiệm thực tế của phong trào cách mạng việt nam và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới a. tổng kết phong trào cách mạng ở việt nam b. tổng kết phong trào cách mạng trên thế giới c. tổng kết kinh nghiệm từ cách mạng tháng 10 nga2.3. kế thừa tư tưởng đoàn kết trong kho tàng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.