/ 10

Những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Upload: CuongTran.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1448|Tải về: 7|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

1.1. “tư tưởng hồ chí minh” là gì ? 1.2. “tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc” là gì ?ii. những cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc1. cơ sở lí luận1.1. quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng2. cơ sở thực tiễn 2.1 nền tảng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]