Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những đặc trưng cơ bản của thể loại bài phản ánh

Cấp:Đại học|Lượt xem:6133|Tải về:17|Số trang:26 | Ngày upload:19/03/2012

phần 1 lý thuyết: rút ra đặc điểm của bài phản ánh, so sánh với tin, tường thuật. những đặc trưng cơ bản của thể loại bài phản ánh: 1. nội dung của bài phản ánh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.