Những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức trong thực tiễn

Upload: TranVanCuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1574|Tải về: 12|Cấp: Đại học

mục lục trang tóm tắt đề tài 4 lời mở đầu .6 1. lý luận tổng quan 7 1.1 chính sách cổ tức trong thị trường hoàn hảo 7 1.2 các chính sách cổ tức trong thực tiễn 7 1.2.1 chính sách lợi nhuận giữ

MỤC LỤC

Trang

Tóm tắt đề tài 4

Lời mở đầu .6

1. Lý luận tổng quan 7

1.1 Chính sách cổ tức trong thị trường hoàn hảo 7

1.2 Các chính sách cổ tức trong thực tiễn 7

1.2.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động .7

1.2.2 Chính sách tiền mặt ổn định . 10

1.2.3 Các chính sách khác . 11

1.3 Các phươngbthức chi trả cổ tức . 12

1.3.1 Cổ tức trả bằng tiền mặt 12

1.3.2 Cổ tức trả bằng cổ phiếu . 15

1.3.3 Cổ tức trả bằng tài sản và cổ phiếu thưởng . 16

1.4 Quá trình chi trả cổ tức 18

1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổ tức trong thực tiễn của

doanh nghiệp . 21

1.5.1 Chi phí giao dịch 21

1.5.2 Chi phí phát hành . 22

1.5.3 Lạm phát 25

1.5.4 Lãi suất . 27

1.5.5 Điều khoản hạn chế 28

1.5.6 Hạn chế pháp lý 29

1.5.7 Ảnh hưởng của thuế . 30

1.5.7.1 Đối với doanh nghiệp . 30

1.5.7.2 Đối với nhà đầu tư cá nhân . 30

1.5.8 Ưu tiên cổ đông 31

1.5.9 Nhu cầu thanh khoản 32

1.5.10 Khả năng vay và tiếp cận thị trường vốn . 32

1.5.11 Các cơ hội tăng trưởng vốn . 32

1.5.12 Bảo vệ chống loãng giá . 33

2. Thực trạng chính sách cổ tức của một số công ty trên thị trường Việt Nam . 33

2.1 Số liệu chi trả cổ tức qua các năm 33

2.2 Xây dựng mô hình hồi quy kiểm định những nhân tố nội sinh tác động đến

chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam . 36

2.2.1 Tính toán các biến 37

2.2.2 Phương pháp tiến hành . 38

2.2.3 Kết quả hồi quy 39

2.2.4 Tóm tắt và nhận xét 44

3. Những bất cập trong chính sách cổ tức tại Việt Nam 46

3.1 Chính sách trả cổ tức theo nhu cầu của nhà đầu tư mà không quan tâm đến sự phát

triển bền vững của công ty .46

3.2 Sử dụng công cụ cổ tức để đánh bóng hình ảnh của doanh nghiệp 47

3.3 Chính sách cổ tức bị chi phối bởi ban quản lý, tiếng nói của cổ đông nhỏ chưa

được bảo vệ 48

Kết luận 50

Tài liệu tham khảo 51

Phụ lục . 53

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Lý do chọn đề tài:

Trong điều kiện Viêt Nam hiện nay, cổ tức là chỉ tiêu nhạy cảm và có thể nói là

quan trọng đối với nhà đầu tư. Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ảnh hưởng

lớn đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhưng chính sách cổ tức lại chịu

ảnh hưởng của nhiều nhân tố trực tiếp và gián tiếp khác, nó ảnh hưởng lớn đến lợi ích

của mỗi nhà đầu tư và của chính công ty. Vì vậy chúng em quyết định nghiên đề tài

chính sách cổ tức trong thực tiễn Việt Nam để có thể tìm ra hướng giải quyết mới cho

vấn đề chi trả cổ tức của các công ty niêm yết.

Mục tiêu nghiên cứu:

 Xem xét thực trạng chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị

trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua.

 Đánh giá các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty

niêm yết.

 Phân tích những bất cập nổi lên trong việc lựa chọn chính sách cổ tức

của các công ty niêm yết thời gian qua.

Phương pháp nghiên cứu:

 Phương pháp thống kê nhằm tập hợp các số liệu và đánh giá thực trạng.

 Phương pháp mô tả nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những chính

sách cổ tức đang được áp dụng tại các công ty niêm yết.

 Phương pháp lịch sử nhằm so sánh, đối chiếu các thông tin trong quán

khứ để tìm hiểu nguyên nhân và có các kết luận phù hợp.

 Phương pháp hồi quy nhằm phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố nội

sinh đến sự chi trả cổ tức của công ty.

Nội dung nghiên cứu : bài nghiên cứu chia làm phần

Một là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách chi trả cổ tức

trong thực tiễn Việt Nam như chi phí giao dịch, chi phí phát hành, lạm phát, lãi suất,

các điều khoản hạn chể trong hợp đồng, hạn chế pháp lý, thuế, ưu tiên của cổ đông và

bảo vệ chống loãng giá.

Hai là các chính sách chi trả cổ tức trong thực tiễn Việt Nam hiện nay, quá trình

chi trả cổ tức.

Ba là các phương thức chi trả cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay

các công ty Việt Nam chủ yếu chi trả cổ tức bằng tiền mặt, chi trả bằng cổ phiếu, bằng

tài sản và cổ phiếu thưởng.

Bốn là thực trạng chi trả cổ tức của một vài công ty niêm yết trên thị trường

chứng khoán Việt Nam, xây dựng mô hình hồi quy kiểm định sự tác động của các yếu

tố nội sinh đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam

[Ẩn quảng cáo]