Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

mục lục trang lời nói đầu i. đặc điểm của quá đ 2 1, quan điểm của chủ nghĩa mác - lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2, tính tất yếu khách quan của t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2868|Tải về:10|Số trang:21

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học khoa học xã hội và nhân văn -ĐHQG HN

Ngày tạo: