/ 21

Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Upload: TrangHuynh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3413|Tải về: 12|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu i. đặc điểm của quá đ 2 1, quan điểm của chủ nghĩa mác - lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2, tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam 3, đặc điểm của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam ii. những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việtnam 1, phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 2, xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 3, mở rộng và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế đối ngoại 4, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân kết luận danh mục tài liệu tham khảo lời nói đầu xã hội loài người đã...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.