Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam và mục tiêu của du lịch trong tương lai trong tương lai gần.

Cấp:Đại học|Lượt xem:12168|Tải về:9|Số trang:30 | Ngày upload:22/11/2011

i.mở đầu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,du lịch được coi là đâu tầu trong quá trình này và là một xu hướng tất yếu là hầu hết mọi quốc gia trên thế g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.