Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những vấn đề cần giảI quyết để tiếp tục thực hiện chiến lược CNH- HĐH ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:154|Tải về:0|Số trang:31 | Ngày upload:29/10/2012

đề cương chi tiết a. đặt vấn đề b. nội dung i. tất yếu khách quan và tác dụng của cnh- hđh 1. tính tất tính yếu khách quan 2. tác dụng của cnh- hđh ii. nội dung

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.