Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Những vấn đề lý luận về tích lũy tư bản ở Việt Nam hiện nay

lêi nãi (r)çu viưt nam (r)ang tiõn hµnh x(c)y dùng cnxh tõ mét (r)iĩm xuêt ph¸t rêt thêp. trong khi (r)ã l¹i cçn mét kho¶n vèn lín (r)é (r)çu t­ x(c)y dùng kõt

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:742|Tải về:1|Số trang:17

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: