Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những vấn đề mới của sự nghiệp thư viện thế giới nửa cuối thế kỷ XX

Cấp:Đại học|Lượt xem:397|Tải về:0|Số trang:16 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề tài: những vấn đề mới của sự nghiệp thư viện thế giới nửa cuối thế kỷ xx mục lục sự nghiệp thư viện thế giới có lịch sử phát triển lâu dài. trải qua những n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.