Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế . Những khó khăn thách thức của ngoại giao việt nam trong quá trình toàn cầu hóa

Cấp:Đại học|Lượt xem:954|Tải về:4|Số trang:18 | Ngày upload:11/08/2012

i. đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới 1. hoàn cảnh lịch sử a) hoàn cảnh thế giới: - cách mạng khoa học công nghệ (đặc biệt là công n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.