Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

NT127 - Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây- thực trạng và các biện pháp cảI thiện

lời nói đầu i/tính cấp thiết của đề tài: cùng với sự phát triển của khu vực và thế giới, việt nam đang từng bước tự hoàn thiện mình để hoà nhập vào nề

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:811|Tải về:18|Số trang:98

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: