Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

NT127 - Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây- thực trạng và các biện pháp cảI thiện

Cấp:Đại học|Lượt xem:928|Tải về:19|Số trang:98 | Ngày upload:11/08/2012

lời nói đầu i/tính cấp thiết của đề tài: cùng với sự phát triển của khu vực và thế giới, việt nam đang từng bước tự hoàn thiện mình để hoà nhập vào nề

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.