Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân lập, tuyển chọn các giống vi sinh vật sinh protease và gây hương mắm đặc trưng và ứng dụng vào sản xuất nước mắm chay từ nấm (87 trang)

Cấp:Đại học|Lượt xem:915|Tải về:8|Số trang:87 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục 1. mở đầu . 1 1.1. đặt vấn đề 1 1.2. mục đích, nội dung và giới hạn đề tài 2 1.2.1

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.