Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong 6 tháng tới

Cấp:Đại học|Lượt xem:5846|Tải về:7|Số trang:20 | Ngày upload:19/03/2012

đề tài: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở việt nam trong 6 tháng tới . * * * họ tên : nguyễn ngọc tuấn lớp :t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.