Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK

Upload: NgaKunDinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 455|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục lời nói đầu 1 chương i: lãi suất huy động và hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 2 a. lãi suất huy động và các vấn đề liên quan 2 i . lãi suất huy động 2 1. khái niệm 2 1.1. định nghĩa 2 1.2. các loại lãi suất huy động 2 1.2.2. lãi suất huy động cố định, thả nổi hoặc hỗn hợp 2

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: lãi suất huy động và hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 2

A. Lãi suất huy động và các vấn đề liên quan 2

I . Lãi suất huy động 2

1. Khái niệm 2

1.1. Định nghĩa 2

1.2. Các loại lãi suất huy động 2

1.2.2. Lãi suất huy động cố định, thả nổi hoặc hỗn hợp 2

1.2.3. Lãi suất huy động trần và sàn 3

1.2.4. Lãi suất thông thường và lãi suất ưu đãi 4

1.2.5. Lãi suất nội tệ , ngoại tệ 4

2 . Cơ chế lãi suất 4

2.1. Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 4

2.2. Chính sách lãi suất huy động vốn của ngân hàng thương mại 5

2.2.1. Nội dung 5

2.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách lãi suất huy động vốn 6

3. Xác định lãi xuất huy động 8

3.1. Theo nguyên lí chung các ngân hàng huy động với lãi suất thị trường, phản ánh quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ 8

3.2. Trong quá trình phát triển của thị trường tài chính nguồn cung ứng tiền từ ngân hàng Trung ương, từ các tổ chức tài chính khác ngày càng có ý nghĩa hơn đối với ngân hàng thương mại 9

3.3. Trong điều kiện cạnh tranh để tìm kiếm nguồn tiền, nhiều ngân hàng nỗ lực tiết kiệm chi phí khác ( như chi phí quản lí ) và chấp nhận tỷ lệ thu nhập ròng thấp để gia tăng lãi suất huy động 10

3.4. Một số ngân hàng nhỏ đặt giá trên cơ sở l•i suất của ngân hàng lớn (ngân hàng trung tâm ) 11

II. Một số vấn đề chung về lãi suất huy động 12

1. Quản lí lãi suất chi trả 12

2. Rủi ro lãi suất 15

2.1. Khái niệm 15

2.2. Nguyên nhân rủi ro lãi suất 16

2.2.1. Sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn và tài sản và chế độ lãi suất cố định 16

2.2.2. Sự thay đổi của lãi suất thị trường ngoài dự kiến 17

2.3. Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất 17

2.3.1. Khe hở lãi suất ( interest rate gap) 17

2.3.2. Sự thay đổi của lãi suất thị trường 18

2.4 . Các diễn biến của rủi ro lãi suất 19

2.4.1. Lãi suất thay đổi không cùng một mức độ . 19

2.4.2. Mức độ nhạy cảm lãi suất 21

B. Tình hình huy động vốn của Ng©n Hµng Th*¬ng M¹i 22

I. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 22

II. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn 23

1. Nhân tố chủ quan 23

1.1. Uy tín của ngân hàng 24

1.2. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch 24

1.3. Công nghệ ngân hàng 24

1.4. Trình độ, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng 25

1.5.Lãi suất huy động của ngân hàng 25

1.6.Các hình thức, sản phẩm huy động của ngân hµng 26

1.7. Các dịch vụ ngân hàng 26

1.8. Hoạt động tài trợ của ngân hàng 26

2. Nhân tố khách quan 27

2.1. Nhân tố thuộc về môi trường 27

2.2. Nhân tố thuộc về bản thân khách hàng 29

Chương II: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM 31

Chương III: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TỚI LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM 36

1. Mối quan hệ kinh tế giữa lãi suất huy động và lượng tiền gửi 36

2. Mô hình hoá ảnh hưởng của lãi suất huy động tới lượng tiền gửi tại NHCT Hoµn kiÕm 36

3. Ước lượng mô hình 38

4. Ph©n tÝch 46

5. §Ò xuÊt 47

KẾT LUẬN 50

[Ẩn quảng cáo]