/ 48

Phân tích báo cáo tài chính vietcombank

Upload: BuiThanhHieu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4381|Tải về: 74|Cấp: Đại học

mục lụcsơ lược về nhtmcp vietcombanki. đánh giá khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn. 71. về tài sản. 72. về nguồn vốn. 10ii. phân tích tình hình nguồn vốn của ngân hàng. 141. phân tích vốn tự có và các quỹ của ngân hàng. 142. phân tích vốn huy động : 18iii. phân tích tình hình sử dụng vốn. 261. phân tích tình hình dữ trữ. 262. phân tích tình hình hoạt động tín dụng. 28iv. phân tích tình hình lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân và tổng tài sản bình quân 341. lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân. 342. tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản. 40v. phân tích về cơ cấu thu nhập: 41vi. phân tích về hiệu quả hoạt động. 421.phân tích lưu chuyển tiền từ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.