Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích các đặc điểm của thuế. Ý nghĩa pháp lý của việc xác định đặc điểm của thuế trong việc xây dựng hệ thống pháp luật thuế hiện hành.

Cấp:Đại học|Lượt xem:2398|Tải về:6|Số trang:3 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

phân tích các đặc điểm của thuế. ý nghĩa pháp lý của việc xác định đặc điểm của thuế trong việc xây dựng hệ thống pháp luật thuế hiện hành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.