Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích các điều kiện để quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động được coi là hợp pháp.

Cấp:Đại học|Lượt xem:123|Tải về:0|Số trang:14 | Ngày upload:26/03/2014

Chuyên mục: | Trường:

Điều 82 BLLĐ qui định: “Kỷ luật lao động là những qui định về việc tuân theo thời gian công nghệ và điều hành sản xuất kinh doanh thể hiện trong nội qui lao độn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.