Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích các vai trò của tài chính công, liên hệ việc phát huy các vai trò đó ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:10589|Tải về:21|Số trang:17 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mở đầu i: vai trò của tài chính công thứ nhất: tài chính công là công cụ bảo đảm nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động có hiệu quả của

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.