Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển Kinh tế – Xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

Cấp:Đại học|Lượt xem:362|Tải về:0|Số trang:32 | Ngày upload:28/01/2012

tên đề tài: phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ých lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế - xã hội

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.