Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động và phân biệt với hợp đồng dân sự.

Cấp:Đại học|Lượt xem:5059|Tải về:5|Số trang:15 | Ngày upload:27/02/2012

đề bài i. phần lý thuyết: phõn tích đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động và phõn biệt với hợp đồng dõn sự. ii. phần bài tập: công ty nhà nước x có chức năng k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.