Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa

Cấp:Đại học|Lượt xem:4684|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là những nhóm quan hệ xã hội xác định, có đặc tính cơ bản giống nhau và do những quy phạm thuộc ngành luật đó điều chỉnh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.