/ 104

Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4964|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mở đầu bảng 10: tổng hợp giá dự thầu dự kiến 1.vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân: hoạt động đầu tư xây dựng công trình là hoạt động có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện ở những mặt chính sau: trực tiếp tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật (tài sản cố định) cho các ngành kinh tế quốc dân để sau đó các ngành kinh tế quốc dân tiến hành khai thác sinh lợi. trực tiếp góp phần thay đổi các mối quan hệ phát triển giữa các ngành kinh tế quốc dân như: quan hệ giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp; quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, giáo dục và các mối quan hệ xã hội khác. trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động xã hội, dân sinh, chất lượng cuộc sống...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.