Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

Cấp:Đại học|Lượt xem:5022|Tải về:9|Số trang:104 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu bảng 10: tổng hợp giá dự thầu dự kiến 1.vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân: hoạt động đầu tư xây dựng công trình là hoạt động có vai

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.