/ 3

Phân tích khái niệm của văn bản pháp luật

Upload: BuiThanhHieu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2787|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

bài làm :có rất nhiều quan điểm hiện nay về khái niệm của văn bản pháp luật tuy nhiên có thể định nghĩa theo quan điểm : văn bản pháp luật ( vbpl ) do những chủ thể có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự và hình thức theo pháp luật qui định, có nội dung là ý chí của nhà nước, luôn mang tính bắt buộc và được đảm bảo bằng quyền lực của nhà nước. văn bản pháp luật bao hàm cả ba nhóm văn bản là văn bản qui phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính. mỗi nhóm trong hệ thống vbpl còn có một số nét đặc thù về nội dung, tính chất và vai trò trong quản lí nhà nước. văn bản qui phạm pháp luật có chứa đựng các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn, là cơ sở...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.