Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính và cho ví dụ minh họa của Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:3084|Tải về:3|Số trang:3 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

bài làm 1. khái niệm quy phạm pháp luật hành chính. quản lí hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành- điều hành của nhà nước. để điều chỉnh các quan h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.