/ 11

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 13447|Tải về: 19|Cấp: Đại học

đề bài: phân tích luận điểm của hồ chí minh: "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". vận dụng phân tích thực tiễn việt nam hiện nay. bài làm: i,đặt vấn đề chủ tịch hồ chí minh được thế giới tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. bác không chỉ là một nhà hoạt động cách mạng, một nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo vĩ đại mà còn là sự kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống, nhân cách; thể hiện chân thực và sinh động những tinh hoa, bản sắc văn hóa của dân tộc việt nam. hệ thống tư tưởng của người là một di sản vô cùng quý giá cho mọi thế hệ cách mạng việt nam. trong tư tưởng ấy, tư tưởng "trồng cây" với quan...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.