/ 22

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: HaPeter.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2724|Tải về: 6|Cấp: Đại học

đề bài: phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng hồ chí minh. i.lời mở đầu trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, dân tộc ta đã hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc rực rỡ, mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước việt nam, ý chí đấu tranh bất khuất, tinh thần nhân ái, khoan dung và ý thức cộng đồng, đại đoàn kết dân tộc để làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. chính nền văn hóa ấy cùng những ảnh hưởng tích cực của văn hóa phương đông đã hun đúc nên nhân cách hồ chí minh và góp phần to lớn vào sự hình thành và phát triển tư tưởng của người. tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống toàn diện,có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.